valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:1991
Pg:127-130
Títol: Els malnoms d'Alaquàs (I).
Autor: Planells Segura, Mariano
Període: Història Contemporània
Matèria:  Societat
Segles: XX
Tema: Estudis i documents-Societat
Idioma: ValenciàVista prévia
MARIA PLANELLS SEGURA

ELS MALNOMS D'ALAQUÀS (I)

"EL A P O D O " , o com diguem en valencià, el MAL N O M , no naixqué per a ferir u ofendre al subjecte al que se anomenava d'aquella manera, que no era oficial, i que sols utilit-zaben els próxims, o mes coneguts. En cada grup de persones que vivien en la mateixa zona, era prou marca la costum de designar als reciéns naixcuts en noms, que venien de la tradició, bé el nom del seu pare-abuelo, o mare-abuela, o bé el nom del patró del poble o lloc d'habitatge, per lo que els noms eren en moltes vegades, els mateixos, en Alaquàs, Francisco, Pepe, Vicent, els homens i M a r i a , Teresa, Rosario, i pocs més per a les dones. En el conviure diari, habia que referirse a aquelles persones, i per a facilitar la identitat de qui anomenaben, afexien al nom una senyal que bé podia ser lloc ahon vivia, el ofici del seu pare o la família, o sobre la marcha alguna senyal de color del pel, de senyal fisica o costum qu'el significaba entre tots; era prou corrent el dir Pepe el de ... o Rosario la de ... . Algún apodo o mal nom, donat el caràcter de la gent, anomenaba defectes que no eren ben recibits per els asenyalats, be foren per eixemple: Reselós, malcarat, xeperut, e t c , pero els que se referien als oficis familiars, digam: fuster, forner, matalafer, ... eren sempre ben acollits. La tradició d'un lloc d'habitatje com es el nostre poble, al que ja em encontrat, tal com es, vivia i viu gastant uns apodos bé i mal aceptats, pero que al que trasmeteix la història, no li toca analitzar. Mostrem un catalec del asenlats " m a l noms" i preguem a qui se senta ofés per anomelarlos açí, que mos disculpen. No es la intenció, ferir ni molestar a ningú. També pot ocurrir, que olvidem, puix asó es faena personal, i suxecta a fallos, algun apodo; qui ho note la falta, que mos la fasa saber, i en el pròxim article, afegirem els omitits u olvidats. MARIÀ PLANELLS SEGURA net de " M a r i a n o el tartanero", bisnet del tio " M a rianico", fill per part de pare, de Pepe " E l C a n a o " de Torrent, i per part de mare, de Virtudes, la del "Caminou".

-127-

M A L N O M S CONEGUTS A ALAQUÀS Abogat, I' Alcalde, I' Alguacil I' Alguacilet I' Angel, I' Andalillo/a I' Anguila Aurora Aviador, I' Ballador/a Barcarroja Barraca Barrina Bascós Beato Beatriz/a Benites, les Benzina Bessonetes, les Berruga Blanca Blanquilla Blaiet Bleda Boca Boca-dolça Bocaos/ca Bola, cà Bolos Bollo, el Bombito, el Bombo Boriti Boro-Felip Borrego, el Borricos, de los Boter/a Botó/na, el/la Bruna, la Buixquera Bunyolero/a Burro, el Busca Ruidos Cabellera Cabeça Cabot Cabut, el Cafís Cagapolidos Cagó/na Caguero/a el / la Cajón Calderón Calito Campana Campanera/la Caneu/eta Canuto/a Canyao Capa Capdell/a (...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0