valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:1989
Pg:115-116
Título: Transcripció documental: l'avituallament de les carns (1602).
Autor: Royo Martínez, José
Periodo: História Moderna
Materia:  Sociedad
Siglos: XVII
Tema: Estudios y documentos-Societat
Idioma: ValenciàVista prévia
JOSEP ROYO I MARTÍNEZ (transcripció)

(1.602, maig 3) Els jurats dels cristians vells i dels nous arrenden l'avituallament de les carns de la Vila d'Alaquàs a Bertomeu Ferrandis per preu de 400 lliures valencianes.
(Arxiu de protocols del Col.legi del Corpus Chisti. Notari: Pere Assensi. N.º 11.352).

Die III mensis maii 1.602 in Vila de Alaquàs.
Domingo Miquel, Llois Roser jurats de la part dels cristians vells y Juan Chola jurat dels cristians nous de la present vila de Alaquàs, tenint comisio del consell de dita present vila de Alaquas y a les coses inffraescrites gratis, etceter; donen y lliuren lo avituallament de carns de dita vila a Bertomeu Ferrandis llaurador de dita vila abitador, conforme la dita que aquell al temps que se li lliura carta fiscal, ques a rao de tres sous y sis dines per lliura, donantli com li donen sinequanta reals castellans de xaus segons consta del lliurament de dita carn ab la relacio feta al nottari dejus escrit, en presensia dels testimonis dejus escrits feta y Agusti Quadra ministre de dita vila y aquell media juramento dix haver lliurat carta fiscal de dit arrendament al dit Ferrandis hadia rao de tres y mig y conforme los capitols inmediate seguens. Primo que lo havituallador tinga obligacio de matar o fer la carn de molto y no de altre genero de bestiar bona y rebedora a contento y coneguda dels jurats y consell heo dels veedors que al dit hefechte posaran y nomenaran dits jurats y consell. Ittem que tinga obligacio de pesar lo fegues dels moltons que matara tostems y quant sera request y los dits jurats y poble voldran. Item que no puga pesar sino es lo grex y lo fege ab lo entrevil y donar y vendre co es lo cap (1) a rao de set dines y lo lleu a rao de sinch dines. Item que lo dit havituallador haxa de posar lo tallador a contento de jurats y consell de dita vila. Item que lo avituallador tinga obligacio de portar adita vila quatre vedelles bones de brosquil la una per a el dia y festa de Corpus, l'altra per a el dia dels sants Abdon y Senent, l'altra sera per a el dia de sant Apolit y la quarta per a el dia y festa de nostra senyora de Agost, y haja de donar y vendre la lliura a preu que anira la carn de molto. Ittem que no puga portar y lo terme de dit lloch en lo estiu mes de dosens moltons y en lo invern fins a tresens. Ittem que si contravindra a dit capitol de portar los damunt dits moltons en dit termini sia encorregut en pena de sixanta sous. Ittem que lo avituallador que avituallara de carns a la dita vila hacha de avituallar en la carneseria dels cristians vells y cristians nous y donar los recapte conforme es hus y practica y matar axi en la una carneseria com en l'altra de part de vespre. Item que en la carneseria dels cristians vells tinga la carneseria huberta en lo estiu fins a les huit ores y en lo hivern fins a les nou hores de mati y apres tinga obligacio de anar a tallar

115

a a cameseria dels cristians nous. Item que lo avituallador tinga obliga(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0