valencià | castellano   

Buscar
  Normes de presentació

Normes per a la presentació d’articles i treballs als Quaderns d’Investigació d’Alaquàs

 

Presentació d’originals

1.       Tots els treballs presentats per a ser publicats als Quaderns hauran de ser inèdits.

2.       Els treballs  s’han de presentar en suport informàtic compatible amb el programa Microsoft Word per a PC de tractament de textos.

3.       La versió electrònica s’ha d’enviar com a fitxer adjunt a l’adreça quaderns@alaquas.org posant com a assumpte “QUADERNS”.

4.       L’extensió màxima dels articles  - incloent-hi fotografies, gràfiques, il·lustracions, notes i bibliografia – ha de ser de trenta fulls, preferiblement amb tipus de lletra Arial, a un espai i mig d’interlineat, aproximadament uns seixanta mil caràcters.

5.       Els textos s’hauran de presentar preferiblement escrits en valencià

6.       Les imatges hauran d’anar en format TIFF o JPG d’alta resolució (en fitxer adjunt diferent del text).

Organització de l’article

1.       Títol del treball, en majúscules i negreta. Nom, cognoms, adscripció professional de l’autor o dels autors i correu (s) electrònic (s).

2.       Paraules clau i resum. En valencià. Paraules clau: unes quatre. Resum: màxim deu línies.

3.       A la introducció es fa la presentació de l’article, la metodologia i els agraïments, si n’hi ha d’haver, i si és que no van en nota a peu de pàgina.

4.       Dins de l’article, els apartats amb títol han d’anar precedits per un espai  interlineat addicional i escrits amb negreta i jerarquitzats. TÍTOL, Títol, Títol.

5.       Les il·lustracions han de ser a una tinta i de qualitat. Les figures i les taules s’han de numerar correlativament.

6.       Les citacions es podran fer  de tres maneres: incloure-les dins el text, donar la referència a peu de pàgina o un format mixt ( la referència  bibliogràfica dins el text i la referència d’arxiu o de font al peu de pàgina).

7.       Les citacions aniran entre cometes i rodona, son en valencià. Es posaran entre cometes i cursiva, si són en altres llengües. Les citacions es col·locaran seguides del text principal i amb el mateix cos que aquest.

8.       Citacions bibliogràfiques incloses dins del text.  Exemple: (Esteve Forriol,1981: 45-70), (Soriano Bessó, 1983: 115-130). En aquest cas, al final del article, ha d’incloure una bibliografia ordenada alfabèticament segons els cognoms dels autors, y els autors han d’estar ordenats per la data d’edició de l’obra, entre parèntesi, de més antiga a més moderna. En cas que hi hagi més d’una obra del mateix any, darrera de l’any hi ha la lletra a,b,c...

Articles de revista

ROCA RICART, R., (2010), “Aproximació a la història de La Fulla de l’Olivar (1985-2010)”, Quaderns d’Investigació d’Alaquàs,  XXX, p.197-218.

Llibres 

CORTINA PÉREZ, Josep  M.; FERRANDO SALVADOR, Vicent, (1922), El palacio señorial de Alacuás,Valencia, Centro de Cultura Valenciana-

 

Capitols de llibres, actes de congressos  o llibres miscel·lanis

 

CUÑAT CISCAR, Virginia M.; JUAN REDAL, Enric, (1992), “Conflictes en l’administració senyorial durant la primera meitat del segle XIX: l’Arxiu de la Casa de Alaquàs”. A: Actes del II Congrés d’Història de l’Horta-Sud, Horta-Sud, Institut d’Estudis Comarcals (IDECO), p. 181-190.

 

9.       Citacions bibliogràfiques a peu de pàgina.

             Articles de revistes

           FERRER I GUZMÁN, Josep, “Qui fem La Fulla de l’Olivar”, La Fulla de l’Olivar, 23(1986),p.2

              Llibres

La primera vegada: CORTINA PÉREZ, Josep  M.; FERRANDO SALVADOR, Vicent,  El palacio señorial de Alacuás,Valencia, Centro de Cultura Valenciana, 1922, p. 44.

La segona vegada: CORTINA PÉREZ, Josep  M.; FERRANDO SALVADOR, Vicent, Op. cit., p.44.

 

Capitols de llibres, actes de congressos o llibres miscel·lanis

 

CUÑAT CISCAR, Virginia M.; JUAN REDAL, Enric, (1992), “Conflictes en l’administració senyorial durant la primera meitat del segle XIX: l’Arxiu de la Casa de Alaquàs”. A: Actes del II Congrés d’Història de l’Horta-Sud, Horta-Sud, Institut d’Estudis Comarcals (IDECO), p. 181-190.

Com que s’ha donat la cita bibliogràfica de manera extensa la primera vegada que s’ha fet la cita, no hi ha cita bibliogràfica a final de l’article.

 

10.   Citacions de fonts i arxius.  La referència ha de ser suficientment identificativa. Exemple: ARV. Fons Casa de Alaquàs. Expedient. Capsa

Gestió dels treballs presentats

1.       Els treballs presentats seran llegits per la direcció i  el consell de redacció de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs i per experts aliens al col·lectiu. Amb aquesta informació es procedirà a:

-          Acceptar el treball.

-          Rebutjar el treball, cas en el qual s’adjuntaran els comentaris dels revisors i, si es dona el cas, les propostes de modificacions i/o millores per poder acceptar una versió revisada del text.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconixement-Sense Obra Derivada 3.0. no adaptada de Creative Commons.

Més informació:

Seu del col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs:

Carrer Pare Guillem, 2

46970 Alaquàs